Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Szkoła średnia

ON SCREEN A2
ON SCREEN PRE-INT
ON SCREEN INTER
ON SCREEN UPPER
ON SCREEN C1
ON SCREEN C2

On Screen

Autor: Jenny Dooley, Virginia Evans
CEF: A2+/B1 - C2

Numery MEN:


On Screen A2+/B1: 946/1/2019

On Screen Pre-Intermediate (B1): 946/2/2019

On Screen Intermediate (B1+/B2): 946/3/2019

On Screen Upper-Intermediate (B2+): 946/4/2019

On Screen C1: 946/5/2019

On Screen to bestsellerowy kurs dla szkół średnich, pozwalający osiągać znakomite efekty w nauce języka angielskiego i wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Podręczniki spełniają wszystkie wymagania podstawy programowej, zarówno dla zakresu podstawowego, jak i rozszerzonego, a zawarte w zeszytach ćwiczeń sekcje z zadaniami egzaminacyjnymi skutecznie przygotowują do matury 2025+ oraz innych egzaminów językowych.

 

Charakterystyka kursu On Screen

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych

  Nadrzędnym celem kursu On Screen jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu uczniowi możliwości intensywnego doskonalenia poprawności językowej – leksykalnej, gramatycznej, fonetycznej i ortograficznej. Cel ten jest osiągany poprzez dogłębną, osadzoną w kontekście, prezentację zagadnień językowych oraz zapewnienie bogatego i zróżnicowanego materiału ćwiczeniowego. Spiralny model kształcenia pozwala skutecznie utrwalać i rozbudowywać repertuar środków językowych, aby komunikować się w coraz bardziej złożonych i coraz mniej typowych sytuacjach.

 • Autentyczne materiały źródłowe

  Kurs On Screen oferuje szeroki wybór filmów skorelowanych tematycznie z zawartością poszczególnych modułów podręcznika. Ponadto dzięki licznym zadaniom polegającym na samodzielnym wyszukiwaniu informacji w anglojęzycznych źródłach a następnie przetwarzaniu ich w różnej formie, wspiera autonomię ucznia i pokazuje niezbędność znajomości języka angielskiego do zdobywania wiedzy i realizowania własnych projektów.
   

 • Recepcja – Produkcja – Interakcja – Mediacja językowa

  Seria On Screen pozwala rozwijać w zintegrowany sposób wszystkie umiejętności językowe wskazane w podstawie programowej poprzez bardzo bogaty zasób ćwiczeń i zadań. Kontekst tematyczny dotyczy współczesnych zagadnień i odpowiada zainteresowaniom oraz potrzebom komunikacyjnym młodzieży. Jedną z charakterystycznych cech serii jest kreowanie sytuacji wymagających od uczniów zróżnicowanej reakcji językowej. Warto także zwrócić uwagę na unikalne sekcje uczące tworzenia wypowiedzi pisemnej, które stopniowo poprzez prezentację wzorców i planów prowadzą uczniów do osiągnięcia biegłości w tworzeniu różnych form pisemnych.  

 • Kompetencja interkulturowa i CLIL

  Sekcje CLIL łączą naukę języka z edukacją międzyprzedmiotową, zapoznając uczniów ze słownictwem i przygotowując ich do posługiwania się językiem angielskim jako narzędziem do zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań. Poświęcone innym krajom, tradycjom i zwyczajom materiały z sekcji Culture, budzą zainteresowanie uczniów, zwracają uwagę na różnice kulturowe oraz uczą wrażliwości i tolerancji, przygotowując młodzież do funkcjonowania w globalnym, wielokulturowym otoczeniu.   

 • Umiejętności wspierające naukę języka i tzw. kompetencje miękkie

  Kurs On Screen pozwala rozwijać  kompetencje przydatne w procesie komunikowania się i przyszłej karierze zawodowej, takie jak: umiejętność współpracy i porozumiewania się w grupie, wykorzystanie nowych technologii, kreatywność, umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, planowania i organizacji pracy, refleksji, a także samodzielnego uczenia się.

 

 

Najważniejsze cechy serii On Screen

 • Zintegrowany rozwój czterech sprawności językowych.
 • Kształcenie umiejętności reagowania językowego w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Przejrzysta prezentacja materiału leksykalnego i systematyczne rozwijania słownictwa.
 • Szerokie spektrum zadań dotyczących czytania, pisania, słuchania i mówienia.
 • Zagadnienia gramatyczne i duży wybór zadań pozwalających ćwiczyć struktury gramatyczne.
 • Sekcje poświęcone nauce pisania z tekstami modelowymi i licznymi ćwiczeniami.
 • Realistyczne zadania do wykonania w parach i grupach.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania uczące krytycznego myślenia i wyszukiwania informacji w internecie.
 • Systematyczne powtórki po każdym module.
 • Sekcje kulturoznawcze oraz CLIL.
 • Kompendium gramatyczne na końcu podręcznika.
 • Dodatkowe działy na końcu podręcznika: Writing Bank, Style, Speaking Bank (dotyczy poziomów: B1, B1+/B2, B2+) oraz Word List.
 • Specjalne zadania przygotowujące do egzaminu maturalnego w zeszycie ćwiczeń.
 • Komponenty cyfrowe: oprogramowanie do tablic interaktywnych (dla nauczyciela), interaktywne eBooki i eWorkbooki oraz platforma DigiBooks.

Wybrane komponenty serii On Screen:

 

Książka ucznia (Student’s Book)

Podręcznik został opracowany w oparciu o zapisy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEF), do którego nawiązuje podstawa programowa. Książka została podzielona na osiem tematycznych modułów, w ramach których wyróżniono następujące działy: Reading, Vocabulary (z uwzględnieniem ćwiczeń dotyczących kolokacji, czasowników złożonych, słowotwórstwa, przyimków i słów często mylonych), Grammar in Use, Listening Skills, Speaking Skills, Writing (z planami i wzorcami wypowiedzi oraz listą użytecznych zwrotów), CLIL/Culture oraz Progress Check. W podręczniku znajduje się także kompendium gramatyczne w języku angielskim (Grammar Reference) oraz angielsko-angielski słowniczek (Word List). W każdym module uczeń znajdzie wskazówki pomagające w samodzielnej nauce (Study Skills) i ocenie zdobytych umiejętności (Competences). Podręczniki na poziomach B1, B1+/B2 i B2+ dodatkowo zawierają sekcje: Language Knowledge i Language Focus (z ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi) i Writing Bank.

 

Zeszyt ćwiczeń (Workbook & Grammar Book) + kod DigiBook

Zeszyt ćwiczeń zawiera bardzo obszerny wybór różnorodnych zadań skorelowanych z zawartością podręcznika. Zeszyty ćwiczeń dla poziomów od A2+/B1 do B2+ oferują ponadto możliwość prowadzenia systematycznych przygotowań do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym poprzez rozwijanie umiejętności sprawdzanych na egzaminie (sekcja Skills Work) oraz wykonywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych - Exam PracticeExam Tasks. Uczeń ma także możliwość korzystania ze wskazówek (Exam Tips) pokazujących techniki rozwiązywania poszczególnych typów zadań. Do zeszytu ćwiczeń włączono sekcję Grammar Bank z ćwiczeniami i objaśnieniami zagadnień gramatycznych (dla poziomów A2+/B1 oraz B1 objaśnienia podano po polsku).


Do zeszytów ćwiczeń dołączono bezpłatny kod umożliwiający korzystanie z dostępnej na platformie Express Digibooks cyfrowej wersji publikacji.
Dzięki DigiBookowi uczeń może wykonywać zadania w interaktywny sposób i otrzymywać natychmiastową informację zwrotną o poprawnych i błędnych odpowiedziach. DigiBook oferuje także dostęp do nagrań audio. Więcej o Express DigiBooks

 

Teacher’s Book

Książka nauczyciela zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także pełne zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu. Teacher's Book dla poziomów A2+, C1 i C2 zawiera także odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń.

 

Audio CDs

Na płytach znajdują się ścieżki dźwiękowe do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 

Interactive Whiteboard Software

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z podręcznika (Student's Book) i zeszytu ćwiczeń (Workbook and Grammar Book). Oprogramowanie wydawnictwa Express Publishing to bardzo bogate zasoby dydaktyczne zebrane w jednym miejscu. Pełna zawartość drukowanych publikacji została przekształcona w całkowicie interaktywny program obejmujący tekst, ilustracje, ćwiczenia, nagrania, filmy i gry edukacyjne. Nauczyciel może także zapisywać własne notatki, podkreślać lub zasłaniać wybrane fragmenty, pokazać zapis definicji, transkrypcję wysłuchanego właśnie nagrania, wyświetlić wzorcową wypowiedź ustną lub pisemną, wskazówkę ułatwiająca wykonanie danego zadania lub skorzystać ze słownika.

 

Interactive eBook (Student's Book) oraz Interactive eWorkbook

Interaktywny eBook (płyta) to cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji podręcznika (Student's Book) i zeszytu ćwiczeń (Workbook & Grammar Book). Umożliwia wykonywanie zawartych w podręczniku zadań w sposób w pełni interaktywny. Pozwala także odtworzyć ścieżki dźwiękowe, obejrzeć filmy, grać w gry językowe i korzystać ze angielsko-polskiego słowniczka.

 

Writing Book (dotyczy poziomów B1, B1+/B2, B2+)

Writing Book to publikacja z dodatkowymi materiałami do nauki tworzenia wypowiedzi pisemnych. Zawiera omówienie zasad tworzenia poszczególnych form wypowiedzi, ramki ze zwrotami i wyrażeniami typowymi dla poszczególnych rodzajów wypowiedzi, wskazówki pomagające w tworzeniu wypowiedzi oraz duży wybór ćwiczeń. Ułatwia prowadzenie przygotowań do egzaminów z języka angielskiego (np. egzaminów Cambridge).

 

Public Speaking Skills (dla poziomów od A2+/B1 do B2+)

Publikacje są dostępne bezpłatnie (pliki PDF). Public Speaking Skills Student's Book - otwarty dostęp na stronie learningclub.egis.com.pl, Public Speaking Skills Teacher's Book - dostęp na stronie vipclub.egis.com.pl (na zasadach określonych w portalu).

 

Występowanie przed publicznością to więcej niż talent – to umiejętność, którą trzeba rozwijać poprzez ćwiczenia. Publikacje z cyklu On Screen Public Speaking Skills (Student's Book) uczą, jak przygotować profesjonalną prezentację w języku angielskim, jak używać głosu i języka ciała, jak opanować tremę. Umiejętność przygotowania prezentacji z pewnością okaże się niezwykle cenna w trakcie całej kariery zawodowej. Książka nauczyciela (On Screen Public Speaking Skills Teacher's Book) zawiera pełny materiał z książki ucznia oraz klucz odpowiedzi i wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji. 

 

Workbook & Grammar Book Key (dla poziomów B1, B1+/B2, B2+)

Klucz odpwiiedzi zawiera odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń oraz modelowe wypowiedzi pisemne (Writing) i ustne (Speaking). Klucz można pobrać bezpłatnie jako plik PDF na stronie learningclub.egis.com.pl

 

Writing Book Key

Broszura zawiera odpowiedzi do zadań z publikacji Writing Book wraz z modelowymi wypowiedziami pisemnymi. 

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.

 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń - otwarty dostęp
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów i kartkówek, m.in.: Placement Test, Module Tests, Exit Tests, Quizzes
 • Public Speaking Skills Student's Book & Teacher's Book
 • Słowniczki angielsko-polskie
 • SETY LEKSYKALNE (nowe zbiory ćwiczeń, zgodne z formatem nowego zadania na maturze 2023).

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook, może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl:

Program nauczania

Rozkłady materiału

Plany wynikowe

Kryteria oceniania

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: On Screen A2+/B1 →

Quizlet: On Screen B1 →

Quizlet: On Screen B1+/B2 →

Quizlet: On Screen B2+ →

Quizlet: On Screen C1 → 

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania do podręcznika
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń
 • Słowniczki angielsko-polskie
 • Public Speaking Skills Student's Book 

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: On Screen A2+/B1 →

Quizlet: On Screen B1 →

Quizlet: On Screen B1+/B2 →

Quizlet: On Screen B2+ →

Quizlet: On Screen C1 →

Opis serii

On Screen to bestsellerowy kurs dla szkół średnich, pozwalający osiągać znakomite efekty w nauce języka angielskiego i wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. Podręczniki spełniają wszystkie wymagania podstawy programowej, zarówno dla zakresu podstawowego, jak i rozszerzonego, a zawarte w zeszytach ćwiczeń sekcje z zadaniami egzaminacyjnymi skutecznie przygotowują do matury 2025+ oraz innych egzaminów językowych.

 

Charakterystyka kursu On Screen

 • Kształcenie umiejętności komunikacyjnych

  Nadrzędnym celem kursu On Screen jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przy jednoczesnym zapewnieniu uczniowi możliwości intensywnego doskonalenia poprawności językowej – leksykalnej, gramatycznej, fonetycznej i ortograficznej. Cel ten jest osiągany poprzez dogłębną, osadzoną w kontekście, prezentację zagadnień językowych oraz zapewnienie bogatego i zróżnicowanego materiału ćwiczeniowego. Spiralny model kształcenia pozwala skutecznie utrwalać i rozbudowywać repertuar środków językowych, aby komunikować się w coraz bardziej złożonych i coraz mniej typowych sytuacjach.

 • Autentyczne materiały źródłowe

  Kurs On Screen oferuje szeroki wybór filmów skorelowanych tematycznie z zawartością poszczególnych modułów podręcznika. Ponadto dzięki licznym zadaniom polegającym na samodzielnym wyszukiwaniu informacji w anglojęzycznych źródłach a następnie przetwarzaniu ich w różnej formie, wspiera autonomię ucznia i pokazuje niezbędność znajomości języka angielskiego do zdobywania wiedzy i realizowania własnych projektów.
   

 • Recepcja – Produkcja – Interakcja – Mediacja językowa

  Seria On Screen pozwala rozwijać w zintegrowany sposób wszystkie umiejętności językowe wskazane w podstawie programowej poprzez bardzo bogaty zasób ćwiczeń i zadań. Kontekst tematyczny dotyczy współczesnych zagadnień i odpowiada zainteresowaniom oraz potrzebom komunikacyjnym młodzieży. Jedną z charakterystycznych cech serii jest kreowanie sytuacji wymagających od uczniów zróżnicowanej reakcji językowej. Warto także zwrócić uwagę na unikalne sekcje uczące tworzenia wypowiedzi pisemnej, które stopniowo poprzez prezentację wzorców i planów prowadzą uczniów do osiągnięcia biegłości w tworzeniu różnych form pisemnych.  

 • Kompetencja interkulturowa i CLIL

  Sekcje CLIL łączą naukę języka z edukacją międzyprzedmiotową, zapoznając uczniów ze słownictwem i przygotowując ich do posługiwania się językiem angielskim jako narzędziem do zdobywania wiedzy i rozwijania własnych zainteresowań. Poświęcone innym krajom, tradycjom i zwyczajom materiały z sekcji Culture, budzą zainteresowanie uczniów, zwracają uwagę na różnice kulturowe oraz uczą wrażliwości i tolerancji, przygotowując młodzież do funkcjonowania w globalnym, wielokulturowym otoczeniu.   

 • Umiejętności wspierające naukę języka i tzw. kompetencje miękkie

  Kurs On Screen pozwala rozwijać  kompetencje przydatne w procesie komunikowania się i przyszłej karierze zawodowej, takie jak: umiejętność współpracy i porozumiewania się w grupie, wykorzystanie nowych technologii, kreatywność, umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, planowania i organizacji pracy, refleksji, a także samodzielnego uczenia się.

 

 

Najważniejsze cechy serii On Screen

 • Zintegrowany rozwój czterech sprawności językowych.
 • Kształcenie umiejętności reagowania językowego w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych.
 • Przejrzysta prezentacja materiału leksykalnego i systematyczne rozwijania słownictwa.
 • Szerokie spektrum zadań dotyczących czytania, pisania, słuchania i mówienia.
 • Zagadnienia gramatyczne i duży wybór zadań pozwalających ćwiczyć struktury gramatyczne.
 • Sekcje poświęcone nauce pisania z tekstami modelowymi i licznymi ćwiczeniami.
 • Realistyczne zadania do wykonania w parach i grupach.
 • Sekcje poświęcone nauce wymowy i intonacji.
 • Wskazówki pomagające w samodzielnej nauce.
 • Zadania uczące krytycznego myślenia i wyszukiwania informacji w internecie.
 • Systematyczne powtórki po każdym module.
 • Sekcje kulturoznawcze oraz CLIL.
 • Kompendium gramatyczne na końcu podręcznika.
 • Dodatkowe działy na końcu podręcznika: Writing Bank, Style, Speaking Bank (dotyczy poziomów: B1, B1+/B2, B2+) oraz Word List.
 • Specjalne zadania przygotowujące do egzaminu maturalnego w zeszycie ćwiczeń.
 • Komponenty cyfrowe: oprogramowanie do tablic interaktywnych (dla nauczyciela), interaktywne eBooki i eWorkbooki oraz platforma DigiBooks.

Komponenty

Wybrane komponenty serii On Screen:

 

Książka ucznia (Student’s Book)

Podręcznik został opracowany w oparciu o zapisy zawarte w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEF), do którego nawiązuje podstawa programowa. Książka została podzielona na osiem tematycznych modułów, w ramach których wyróżniono następujące działy: Reading, Vocabulary (z uwzględnieniem ćwiczeń dotyczących kolokacji, czasowników złożonych, słowotwórstwa, przyimków i słów często mylonych), Grammar in Use, Listening Skills, Speaking Skills, Writing (z planami i wzorcami wypowiedzi oraz listą użytecznych zwrotów), CLIL/Culture oraz Progress Check. W podręczniku znajduje się także kompendium gramatyczne w języku angielskim (Grammar Reference) oraz angielsko-angielski słowniczek (Word List). W każdym module uczeń znajdzie wskazówki pomagające w samodzielnej nauce (Study Skills) i ocenie zdobytych umiejętności (Competences). Podręczniki na poziomach B1, B1+/B2 i B2+ dodatkowo zawierają sekcje: Language Knowledge i Language Focus (z ćwiczeniami leksykalno-gramatycznymi) i Writing Bank.

 

Zeszyt ćwiczeń (Workbook & Grammar Book) + kod DigiBook

Zeszyt ćwiczeń zawiera bardzo obszerny wybór różnorodnych zadań skorelowanych z zawartością podręcznika. Zeszyty ćwiczeń dla poziomów od A2+/B1 do B2+ oferują ponadto możliwość prowadzenia systematycznych przygotowań do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym poprzez rozwijanie umiejętności sprawdzanych na egzaminie (sekcja Skills Work) oraz wykonywanie przykładowych zadań egzaminacyjnych - Exam PracticeExam Tasks. Uczeń ma także możliwość korzystania ze wskazówek (Exam Tips) pokazujących techniki rozwiązywania poszczególnych typów zadań. Do zeszytu ćwiczeń włączono sekcję Grammar Bank z ćwiczeniami i objaśnieniami zagadnień gramatycznych (dla poziomów A2+/B1 oraz B1 objaśnienia podano po polsku).


Do zeszytów ćwiczeń dołączono bezpłatny kod umożliwiający korzystanie z dostępnej na platformie Express Digibooks cyfrowej wersji publikacji.
Dzięki DigiBookowi uczeń może wykonywać zadania w interaktywny sposób i otrzymywać natychmiastową informację zwrotną o poprawnych i błędnych odpowiedziach. DigiBook oferuje także dostęp do nagrań audio. Więcej o Express DigiBooks

 

Teacher’s Book

Książka nauczyciela zawiera pełne scenariusze lekcji, propozycje dodatkowych ćwiczeń, klucz z odpowiedziami do wszystkich zadań znajdujących się w podręczniku, a także pełne zapisy nagrań do ćwiczeń sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu. Teacher's Book dla poziomów A2+, C1 i C2 zawiera także odpowiedzi do zeszytu ćwiczeń.

 

Audio CDs

Na płytach znajdują się ścieżki dźwiękowe do zadań z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.

 

Interactive Whiteboard Software

Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z podręcznika (Student's Book) i zeszytu ćwiczeń (Workbook and Grammar Book). Oprogramowanie wydawnictwa Express Publishing to bardzo bogate zasoby dydaktyczne zebrane w jednym miejscu. Pełna zawartość drukowanych publikacji została przekształcona w całkowicie interaktywny program obejmujący tekst, ilustracje, ćwiczenia, nagrania, filmy i gry edukacyjne. Nauczyciel może także zapisywać własne notatki, podkreślać lub zasłaniać wybrane fragmenty, pokazać zapis definicji, transkrypcję wysłuchanego właśnie nagrania, wyświetlić wzorcową wypowiedź ustną lub pisemną, wskazówkę ułatwiająca wykonanie danego zadania lub skorzystać ze słownika.

 

Interactive eBook (Student's Book) oraz Interactive eWorkbook

Interaktywny eBook (płyta) to cyfrowy odpowiednik drukowanej wersji podręcznika (Student's Book) i zeszytu ćwiczeń (Workbook & Grammar Book). Umożliwia wykonywanie zawartych w podręczniku zadań w sposób w pełni interaktywny. Pozwala także odtworzyć ścieżki dźwiękowe, obejrzeć filmy, grać w gry językowe i korzystać ze angielsko-polskiego słowniczka.

 

Writing Book (dotyczy poziomów B1, B1+/B2, B2+)

Writing Book to publikacja z dodatkowymi materiałami do nauki tworzenia wypowiedzi pisemnych. Zawiera omówienie zasad tworzenia poszczególnych form wypowiedzi, ramki ze zwrotami i wyrażeniami typowymi dla poszczególnych rodzajów wypowiedzi, wskazówki pomagające w tworzeniu wypowiedzi oraz duży wybór ćwiczeń. Ułatwia prowadzenie przygotowań do egzaminów z języka angielskiego (np. egzaminów Cambridge).

 

Public Speaking Skills (dla poziomów od A2+/B1 do B2+)

Publikacje są dostępne bezpłatnie (pliki PDF). Public Speaking Skills Student's Book - otwarty dostęp na stronie learningclub.egis.com.pl, Public Speaking Skills Teacher's Book - dostęp na stronie vipclub.egis.com.pl (na zasadach określonych w portalu).

 

Występowanie przed publicznością to więcej niż talent – to umiejętność, którą trzeba rozwijać poprzez ćwiczenia. Publikacje z cyklu On Screen Public Speaking Skills (Student's Book) uczą, jak przygotować profesjonalną prezentację w języku angielskim, jak używać głosu i języka ciała, jak opanować tremę. Umiejętność przygotowania prezentacji z pewnością okaże się niezwykle cenna w trakcie całej kariery zawodowej. Książka nauczyciela (On Screen Public Speaking Skills Teacher's Book) zawiera pełny materiał z książki ucznia oraz klucz odpowiedzi i wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji. 

 

Workbook & Grammar Book Key (dla poziomów B1, B1+/B2, B2+)

Klucz odpwiiedzi zawiera odpowiedzi do zadań z zeszytu ćwiczeń oraz modelowe wypowiedzi pisemne (Writing) i ustne (Speaking). Klucz można pobrać bezpłatnie jako plik PDF na stronie learningclub.egis.com.pl

 

Writing Book Key

Broszura zawiera odpowiedzi do zadań z publikacji Writing Book wraz z modelowymi wypowiedziami pisemnymi. 

Dodatkowo dla nauczyciela

Materiały udostępniane online w portalu VIP Club

Dostęp do większości poniższych materiałów wymaga rejestracji w portalu vipclub.egis.com.pl i akceptacji regulaminu.

 

 • Nagrania audio do podręcznika i zeszytu ćwiczeń - otwarty dostęp
 • Teacher's Book
 • Duży wybór różnego typu testów i kartkówek, m.in.: Placement Test, Module Tests, Exit Tests, Quizzes
 • Public Speaking Skills Student's Book & Teacher's Book
 • Słowniczki angielsko-polskie
 • SETY LEKSYKALNE (nowe zbiory ćwiczeń, zgodne z formatem nowego zadania na maturze 2023).

 

Platforma Express DigiBooks

Platforma expressdigibooks.com to profesjonalny System Zarządzania Nauką (Learning Management System). Nauczyciel, którego uczniowie posiadają kody DigiBook, może założyć na platformie klasę i korzystać w wielu funkcjonalności systemu, takich jak zadawanie zadań i sprawdzanie, czy i jak uczeń je wykonał. Statystyki procentowe pokazują wyniki w zakresie poszczególnych umiejętności (np. znajomość gramatyki, rozumienie ze słuchu itd.). Platforma oferuje także unikalną funkcjonalność o znazwie Gamification, dzięki której można podzielić klasą na grupy (tzw. Clans) i zlecać im specjalne 'misje' (np. rozwiązanie testu, wykonanie dodatkowych zadań). Na zwyciązców czekają nagrody, tzw. ELECs.  

 

Dokumentacja szkolna 

Materiały udostępniane na zasadzie wolnego dostępu w Strefie Nauczyciela portalu egis.com.pl:

Program nauczania

Rozkłady materiału

Plany wynikowe

Kryteria oceniania

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: On Screen A2+/B1 →

Quizlet: On Screen B1 →

Quizlet: On Screen B1+/B2 →

Quizlet: On Screen B2+ →

Quizlet: On Screen C1 → 

Dodatkowo dla ucznia

Materiały udostępniane online w portalu Learning Club

Poniższe materiały są dostępne w przeznaczonym dla ucznia portalu learningclub.egis.com.pl → 

 • Nagrania do podręcznika
 • Nagrania do zeszytu ćwiczeń
 • Słowniczki angielsko-polskie
 • Public Speaking Skills Student's Book 

 

Quizlet

Oficjalne zestawy słówek w popularnej aplikacji Quizlet:

 

Quizlet: On Screen A2+/B1 →

Quizlet: On Screen B1 →

Quizlet: On Screen B1+/B2 →

Quizlet: On Screen B2+ →

Quizlet: On Screen C1 →


Masz pytania? Jesteśmy do dyspozycji!

Skontaktuj się bezpośrednio z reprezentantem regionalnym →

lub wyślij wiadomość przez poniższy formularz, na końcu wiadomości podając dane szkoły.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności