Produkt dodany do koszyka

Strefa nauczyciela

STREFA NAUCZYCIELA

Strefa ucznia

STREFA UCZNIA

Strefa szkół

STREFA SZKÓŁ

Sklep online

SKLEP online

Cyfrowa szkoła

CYFROWA SZKOŁA

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty 2021 i 2022

Egzamin ósmoklasisty w roku 2021 i 2022 będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych. Co się zmienia?

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W 2021 i 2022 ROKU

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE
 

 • Egzamin ósmoklasisty w 2021 i 2022 roku będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych.
 • Oczekiwany średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ) – A2.
 • Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 55 punktów (o 5 punktów mniej niż dotychczas), w tym: 34 pkt – zadania zamknięte, 21 pkt – zadania otwarte.
 • Mniejsza liczba zadań otwartych sprawdzających umiejętność rozumienia ze słuchu, umiejętność reagowania i znajomość środków językowych oraz zadań zamkniętych sprawdzających rozumienie tekstów pisanych i znajomość środków językowych.
 • Czas trwania: 90 min (bez zmian).


WYMAGANIA EGZAMINACYJNE – PORÓWNANIE
 

Dotychczasowe wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne w 2021 i 2022 r.

Podstawa programowa – wersja II.1. Język obcy nowożytny nauczany jako pierwszy (II etap edukacyjny, klasy IV–VIII)

Kolorem szarym oznaczono zapisy, których nie ma w wymaganiach egzaminacyjnych w 2021 r.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. Załącznik nr 1: Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Ogólne wymagania egzaminacyjne

I. Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych. 

II. Rozumienie wypowiedzi

Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

III. Tworzenie wypowiedzi

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

III. Tworzenie wypowiedzi

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub pisemnie w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne  

I. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

1) człowiek (np. dane personalne, okresy życia, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, rzeczy osobiste, uczucia i emocje, umiejętności i zainteresowania);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie
domu, prace domowe);

2) miejsce zamieszkania (np. dom i jego okolica, pomieszczenia i wyposażenie domu, prace domowe);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, oceny szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

3) edukacja (np. szkoła i jej pomieszczenia, przedmioty nauczania, uczenie się, przybory szkolne, życie szkoły, zajęcia pozalekcyjne);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy, wybór zawodu);

4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności i obowiązki, miejsce pracy);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego,
określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);

5) życie prywatne (np. rodzina, znajomi i przyjaciele, czynności życia codziennego, określanie czasu, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, problemy);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, nawyki żywieniowe,
lokale gastronomiczne);
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, środki płatnicze, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług); 7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary i ich cechy, sprzedawanie i kupowanie, wymiana i zwrot towaru, promocje, korzystanie z usług);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja
w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu i korzystanie z nich, orientacja
w terenie, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie);
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,
tradycje i zwyczaje, media);
9) kultura (np. uczestnictwo w kulturze, tradycje i zwyczaje, media);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy
sportowe, uprawianie sportu);
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, obiekty sportowe, imprezy
sportowe, uprawianie sportu);
11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie); 11) zdrowie (np. tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie);
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, korzystanie z podstawowych
urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
12) nauka i technika (np. wynalazki, korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych i technologii informacyjno-komunikacyjnych);
13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie
i ochrona środowiska naturalnego);
13) świat przyrody (np. pogoda, pory roku, rośliny i zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego).
14) życie społeczne (np. wydarzenia i zjawiska społeczne).  

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia;

2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;

3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje;

6) rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

II. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

1) reaguje na polecenia;

2) określa główną myśl wypowiedzi lub fragmentu wypowiedzi;

3) określa intencje nadawcy/autora wypowiedzi;

4) określa kontekst wypowiedzi (np. formę, czas, miejsce, sytuację, uczestników);

5) znajduje w wypowiedzi określone informacje.

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;

2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację); 

4) znajduje w tekście określone informacje;

5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu;

6) układa informacje w określonym porządku;

7) rozróżnia formalny i nieformalny styl tekstu.

III. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. listy, e-maile, SMS-y, kartki pocztowe, napisy, broszury, ulotki, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, historyjki obrazkowe z tekstem, artykuły, teksty narracyjne, recenzje, wywiady, wpisy na forach i blogach, teksty literackie):

1) określa główną myśl tekstu lub fragmentu tekstu;

2) określa intencje nadawcy/autora tekstu;

3) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu, czas, miejsce, sytuację); 

4) znajduje w tekście określone informacje;

5) rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne:

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

5) opisuje upodobania;

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;

7) wyraża uczucia i emocje;

8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

 

V. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. notatkę, ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, wiadomość, SMS, pocztówkę, e-mail, historyjkę, list prywatny, wpis na blogu):

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;

5) opisuje upodobania;

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;

7) wyraża uczucia i emocje;

8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji.

IV. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, wpis na blogu):

1) opisuje ludzi, zwierzęta, przedmioty, miejsca i zjawiska;

2) opowiada o czynnościach, doświadczeniach i wydarzeniach z przeszłości i teraźniejszości;

3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;

4) przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
5) opisuje upodobania;

6) wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób;

7) wyraża uczucia i emocje.

VI. Uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach:

1) przedstawia siebie i inne osoby;

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi
o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał
jego wypowiedź);

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje
i pragnienia innych osób;

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;

9) prosi o radę i udziela rady;

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie,
nadzieję, obawę)

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.


VII. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, SMS, krótki list prywatny, e-mail, wpis na czacie/forum) w typowych sytuacjach:

1) przedstawia siebie i inne osoby;

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę (np. podczas rozmowy na czacie);

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje
i pragnienia innych osób;

6) składa życzenia i gratulacje, odpowiada na życzenia i gratulacje;

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca; prowadzi proste negocjacje w sytuacjach życia codziennego;

9) prosi o radę i udziela rady;

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie,
nadzieję, obawę);

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

V. Uczeń reaguje w typowych sytuacjach:

1) przedstawia siebie i inne osoby;

2) nawiązuje kontakty towarzyskie; rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; podtrzymuje rozmowę w przypadku trudności w jej przebiegu (np. prosi o wyjaśnienie, powtórzenie, sprecyzowanie; upewnia się, że rozmówca zrozumiał jego wypowiedź);

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz/ankietę);

4) wyraża swoje opinie, pyta o opinie, zgadza się lub nie zgadza się z opiniami;

5) wyraża swoje upodobania, intencje i pragnienia, pyta o upodobania, intencje i pragnienia innych osób;

6) składa gratulacje, odpowiada na gratulacje;

7) zaprasza i odpowiada na zaproszenie;

8) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, zachęca;

9) prosi o radę i udziela rady;

10) pyta o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;

11) ostrzega, nakazuje, zakazuje, instruuje;

12) wyraża prośbę oraz zgodę lub odmowę spełnienia prośby;

13) wyraża uczucia i emocje (np. radość, smutek, niezadowolenie, zdziwienie, nadzieję, obawę);

14) stosuje zwroty i formy grzecznościowe.

VIII. Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie:

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach
wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);

2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane
w tym języku obcym;

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

VI. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie:

1) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach);

2) przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;

3) przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje sformułowane w języku polskim.

IX. Uczeń posiada:

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności,
które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym,
z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

VII. Uczeń posiada:

1) podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego;

2) świadomość związku między kulturą własną i obcą oraz wrażliwość międzykulturową.

X. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).

VIII. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. poprawianie błędów).

XI. Uczeń współdziała w grupie (np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych).

 

XII. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

XIII. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

IX. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy lub internacjonalizmów) i strategie kompensacyjne, w przypadku gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu (np. upraszczanie formy wypowiedzi, zastępowanie innym wyrazem, opis, wykorzystywanie środków niewerbalnych).

XIV. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

X. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).

Zakres struktur gramatycznych*

Na podstawie Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/19 Na podstawie Aneksu do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021

Czasownik

1. Bezokolicznik i formy osobowe, np. to work, works
2. Czasowniki posiłkowe, np. be, do
3. Czasowniki modalne:
 • can, np. Can you help me? I can speak English. I can’t swim. I can’t see him.
 • could, np. Could you speak more slowly? I couldn’t help him with the exercise.
 • may, np. May I speak to Sam? It may be too late.
 • must, np. I must finish it today. You mustn’t smoke here. It must be Tom.
 • should, np. You shouldn’t do it. Where should I get off?
 • will, np. I’ll wash up later. The train will be late.
4. Tryb rozkazujący, np. Come here! Don’t touch that!
5. Czasowniki regularne i nieregularne, np. work – worked – worked; do – did – done
6. Imiesłów czynny i bierny, np. speaking, spoken
7. Czasowniki wyrażające stany, np. I want to be a singer. I believe you are right. I see what you mean. i czynności, np. She is dancing. I am seeing my dentist tomorrow.
8. Czasowniki złożone (phrasal verbs), np. get up, break down, look for

9. Czasy gramatyczne:

 • Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
 • Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema tomorrow.
 • Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
 • Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.
 • Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
 • Past Perfect, np. He had already gone home when we arrived at the party.
 • Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win.

9. Czasy gramatyczne:

 • Present Simple, np. She often visits her grandparents. The train leaves at seven.
 • Present Continuous, np. She is working in the garden at the moment. We are going to the cinema tomorrow.
 • Present Perfect, np. I’ve just seen my teacher. He hasn’t visited me since May.
 • Past Simple, np. Columbus discovered America in 1492. I saw him two days ago.
 • Past Continuous, np. We were watching TV at ten o’clock last night.
 • Future Simple, np. I will call you tomorrow. I think he will win.
10. Konstrukcja „be going to”, np. I’m going to give a party on Saturday.
11. Konstrukcja „have to”, np. He has to go there. I don’t have to do it.
12. Konstrukcja „would like to”, np. I would like to meet him.

Rzeczownik

1. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne, np. a cat, rice, information, money
2. Liczba mnoga regularna i nieregularna, np. a dog – dogs, a woman – women
3. Forma dzierżawcza, np. the manager’s office, the colour of her eyes
4. Rzeczowniki złożone, np. a washing machine, toothpaste, sister-in-law

Przedimek

1. Przedimek nieokreślony, np. a cup, an animal
2. Przedimek określony, np. the sun, the USA
3. Przedimek zerowy, np. dinner

Przymiotnik

1. Stopniowanie regularne i nieregularne używane do porównań w stopniu równym, wyższym i najwyższym, np. big – bigger – the biggest, expensive – more expensive – the most expensive, good – better – the best; She is as tall as her father.
2. Użycie so, such, howwhat z przymiotnikami, np. She is such a nice girl. How nice!
3. Przymiotniki dzierżawcze, np. my, his, our

Przysłówek

1. Stopniowanie regularne i nieregularne, np. elegantly – more elegantly – the most elegantly, badly – worse – the worst
2. Przysłówki too i enough, np. (not) sweet enough, too large
3. Miejsce przysłówka w zdaniu, np. She often goes to the cinema. They are always late. Do it quickly!

Zaimek

1. Zaimki osobowe w formie podmiotu, np. I, we i w formie dopełnienia, np. me, them
2. Zaimki dzierżawcze, np. mine, yours, ours
3. Zaimki zwrotne, np. myself, yourself, ourselves
4. Zaimki wskazujące, np. this, those
5. Zaimki pytające, np. who, what, which
6. Zaimki względne, np. who, which, that
7. Zaimki wzajemne, np. each other
8. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything 7. Zaimki nieokreślone, np. some, any, much, many, no, (a) few, (a) little, other, another, somebody, anything
9. Zaimek bezosobowy you 8. Zaimek bezosobowy you
10. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones. 9. Zaimki one / ones w zdaniach typu I will take the green one / ones.

Liczebnik

1. Liczebniki główne, np. one, a thousand
2. Liczebniki porządkowe, np. the first, the twenty-fourth

Przyimek

1. Przyimki określające miejsce, kierunek, odległość, np. in London, to school
2. Przyimki określające czas, np. on Monday, in July, at night
3. Przyimki sposobu, np. by bus, with a pen
4. Przyimki po niektórych czasownikach i przymiotnikach, np. think of, interested in

Spójnik

Spójniki, np. and, or, because, if, unless, while, before, so Spójniki, np. and, or, because, if, while, before, so

Składnia

1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect, Future Simple. 1. Zdania twierdzące, przeczące i pytające w czasach: Present Simple, Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Future Simple.
2. Zdania z podmiotem it, np. It rained heavily last night.
3. Zdania z podmiotem there, np. There is a new restaurant in King Street. There were clouds in the sky. There will be twenty people at the party.
4. Zdania z dwoma dopełnieniami, np. Yesterday I bought my grandma a nice present.
5. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night. 5. Zdania w stronie biernej w czasach: Present Simple, Past Simple, Future Simple, np. My car was stolen last night.
6. Pytania pośrednie, np. He wants to know if I like him. Can you tell me where he is staying?
7. Zdania w mowie zależnej z czasownikami say, tell, ask, np. He told me (that) he was very unhappy.
8. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching cartoons. 6. Zdania współrzędnie złożone, np. My brother was playing football and I was watching cartoons.

9. Zdania podrzędnie złożone:

 • przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.
 • okolicznikowe
  – celu, np. I came here to give you this letter.
  – czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat.
  – miejsca, np. He was sitting where I had left him.
  – przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.
  – skutku, np. I was tired so I went straight to bed.
  warunku (typu 0, I, II), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party. If I had a lot of money, I would buy a big house.

7. Zdania podrzędnie złożone:

 • przydawkowe, np. The man who lives next door is a famous actor.
 • okolicznikowe
  – celu, np. I came here to give you this letter.
  – czasu, np. The phone rang when we were leaving the flat.
  – miejsca, np. He was sitting where I had left him.
  – przyczyny, np. She is happy because she won the lottery.
  – skutku, np. I was tired so I went straight to bed.
  – warunku (typu 0, I), np. When it is hot, we drink more. If we win the match, we will have a party.
10. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming. 8. Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne, np. I’m very happy to see you. I enjoy walking but my friends prefer cycling. I’m good at swimming.
11. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful room! 9. Zdania wykrzyknikowe, np. What a beautiful room!

 

* W tekstach na rozumienie ze słuchu oraz rozumienie tekstów pisanych mogą wystąpić środki gramatyczne spoza listy. Znajomość takich środków nie będzie jednak warunkowała poprawnego rozwiązania zadań egzaminacyjnych.

 

ANEKS DO INFORMATORA O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

DODATKOWE INFORMACJE

 

 1. Ze względu na obniżenie w wymaganiach egzaminacyjnych średniego oczekiwanego poziomu biegłości językowej (w skali ESOKJ) – A2, poziom trudności leksykalnej i/lub gramatycznej zostałby obniżony w przypadku:
  • tekstu do zadania 2. oraz zadania 2.1. str. 21.
  • tekstu do zadania 3.1. str. 22.
  • zadania 5. str. 24.
  • zadania 11.2. str. 32.
  • zadania 12. str. 35.
  • zadania 15. str. 39-40.
  • zadania 17. str. 43.
  • tekstów do zadania 18. oraz zadania 18a. str. 45-46.

 2. Anuluje się zadanie 11.3. str. 33., ponieważ jego tematyka wykracza poza zakres tematyczny ujęty w wymaganiach egzaminacyjnych.

 3. Anuluje się zadanie 11.4. str. 33., ponieważ sprawdzana w nim umiejętność nie jest ujęta w wymaganiach egzaminacyjnych.

 4. Anuluje się zadanie 7.2. str. 27., ponieważ sprawdzana w nim funkcja językowa nie jest ujęta w wymaganiach egzaminacyjnych.

 5. Ze względu na obniżenie w wymaganiach egzaminacyjnych średniego oczekiwanego poziomu biegłości językowej (w skali ESOKJ), w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych – A2, ulega zmianie liczba punktów przyznanych w kryterium zakresu środków językowych w zadaniu 26., przykładowa oceniona wypowiedź 2. str. 58. – 2 pkt: zadowalający zakres środków językowych; w wypowiedzi występuje kilka precyzyjnych sformułowań (np. saw something, give bananas to monkeys, ate a piece of banana, the rest of it, strange, clean); liczba punktów razem: 10.

 

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego obowiązujący w roku szkolnym 2020/2021 jest dostępny na stronie cke.gov.pl»

 


Pobierz porównanie wymagań egzaminacyjnych jako pdf:

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego w roku 2021

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności