Egzamin ósmoklasisty » Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium

Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium
Jenny Dooley; konsultacja: B. Sendor-Lis, A. Cholewa-Zawadzka
Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium to obszerna, starannie opracowana publikacja, zapewniająca gruntowne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego. Książka umożliwia skuteczne ćwiczenie i rozwijanie sprawdzanych na egzaminie umiejętności językowych poprzez szeroki wybór zadań typu egzaminacyjnego, wskazówki dotyczące technik ich wykonywania, a także przykładowy arkusz egzaminacyjny. Pozwala również powtórzyć i, jeśli to potrzebne, uzupełnić wiadomości z gramatyki oraz przypomnieć i poszerzyć słownictwo z wymaganych na egzaminie zakresów tematycznych. Publikacji będą towarzyszyć interaktywne materiały cyfrowe: DigiBook i oprogramowanie do tablic interaktywnych.

Repetytorium zostało przygotowane w oparciu o wymagania określone w podstawie programowej w zakresie języka obcego dla szkoły podstawowej oraz Informator o egzaminie ósmoklasisty z języka angielskiego od roku szkolnego 2018/2019.
 

Egzamin ósmoklasisty z Repetytorium Express Publishing

 • Repetytorium pozwala skutecznie rozwijać wszystkie umiejętności językowe sprawdzane na egzaminie, tzn.: znajomość środków językowych, rozumienie wypowiedzi, tworzenie wypowiedzi, reagowanie na wypowiedzi i przetwarzanie wypowiedzi.    
 • Czternaście tematycznych modułów odpowiada zakresom tematycznym określonych w podstawie programowej: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne.
 • Bogaty, starannie opracowany materiał ćwiczeniowy daje okazję do zapoznania uczniów z różnymi typami zadań, które mogą wystąpić na egzaminie.
 • W repetytorium znajduje się szeroki wybór zarówno zadań zamkniętych, jak i otwartych. Zadania otwarte mogą okazać się stosunkowo trudne dla ucznia, dlatego warto wykonać ich jak najwięcej przed egzaminem.
 • Publikacja zawiera także liczne zadania, w których uczeń na podstawie tekstu w języku angielskim, przekazuje informacje w języku polskim. Jest to nowy typ zadania polegający na zmianie formy przekazu pisemnego i trzeba na nie zwrócić uwagę uczniów, pokazując, jak je poprawnie wykonać.  
 • Przy każdym zadaniu typu egzaminacyjnego umieszczono informację, jaka umiejętność językowa jest sprawdzana. Dzięki temu nauczyciel i uczeń mają pewność, że wszystkie testowane na egzaminie umiejętności są systematycznie rozwijane.      
 • W ćwiczeniu strategii egzaminacyjnych pomagają praktyczne wskazówki, umieszczone w ramkach przy poszczególnych typach zadań.    
 • Znajdujący się w repetytorium przykładowy arkusz egzaminacyjny pozwala zapoznać uczniów z formułą egzaminu i oswoić z sytuacją egzaminacyjną.
 • Sekcje gramatyczne zostały wbudowane w strukturę modułów. Sekcje te obejmują teorię gramatyczną wyjaśnianą w języku polskim oraz ćwiczenia. Umieszczenie ich wewnątrz każdego modułu pozwoli na systematyczne powtarzanie struktur gramatycznych, dając nauczycielowi i uczniowi pewność, że wszystkie wymagane na egzaminie zagadnienia zostały powtórzone i przećwiczone.   
 • Dodatkowym materiałem znajdującym się w każdym module są sekcje Vocabulary Bank. Są one bankiem słów i zwrotów – z polskimi odpowiednikami – należących do określonego zakresu tematycznego.
 • Sekcja Bank funkcji językowych to obszerny zbiór zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych. Jest on bardzo przydatny w kształceniu umiejętności reagowania językowego.
 • Umieszczony na końcu publikacji Bank wypowiedzi pisemnych to obszerna sekcja zawierająca szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady wzorcowych wypowiedzi oraz dodatkowe ćwiczenia.  

Egzamin ósmoklasisty. Repetytorium jest kolejnym z cyklu renomowanych tytułów egzaminacyjnych przygotowanych przez Express Publishing. Cechuje go praktyczne podejście do kształcenia umiejętności językowych oraz staranne opracowanie zagadnień leksykalno-gramatycznych, co pozwala uczniom odnosić sukcesy na egzaminach.  

 

Komponenty tytułu:

 • Student’s Book

  Książka ucznia to obszerna, ponad 200-stronicowa publikacja, o modularnym układzie. Każdy moduł koncentruje się wokół jednego tematu z obszarów tematycznych wskazanych w podstawie programowej. Struktura modułu jest następująca:
  Vocabulary – sekcja obejmująca ćwiczenia leksykalne
  Grammar – sekcja z zasadami gramatyki objaśnianymi w języku polskim, przedstawionymi w czytelnych tabelach, oraz ćwiczeniami
  Exam Skills Work – sekcja z ćwiczeniami typu egzaminacyjnego z zakresu rozumienia za słuchu, znajomości funkcji językowych, rozumienia tekstów pisanych, znajomości środków językowych i tworzenia wypowiedzi pisemnej
  Vocabulary Bank – bank słów i zwrotów z danego zakresu tematycznego, z wymową i polskimi odpowiednikami.

  W publikacji zamieszczono także dodatkowe, obszerne sekcje:
  Bank zadań otwartych (z dodatkowymi zadaniami otwartymi z zakresu rozumienia ze słuchu, znajomości środków i funkcji językowych oraz rozumienia tekstów pisanych),
  Bank funkcji językowych (zbiór zwrotów używanych w typowych sytuacjach komunikacyjnych),
  Bank wypowiedzi pisemnych (szczegółowe omówienie zasad tworzenia wymaganych na egzaminie form wypowiedzi pisemnej, przykłady i ćwiczenia).

  Po każdych trzech/czterech modułach znajduje się dział Exam Check z zadaniami do powtórki kumulatywnej, a na końcu książki – przykładowy arkusz egzaminacyjny.
   
 • DigiBook

  DigiBook jest interaktywnym odpowiednikiem publikacji drukowanej. Został zaprojektowany na takie systemy operacyjne jak: Windows, Mac, iOS, Android. Funkcjonuje zatem na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych: komputerach, laptopach, tabletach i smartfonach. DigiBook jest przeznaczony do indywidualnej pracy ucznia w domu lub w szkole. Może być także wykorzystany podczas lekcji na tablicy interaktywnej.
   
 • Teacher’s Book (overprinted)

  Książka nauczyciela w wersji overprinted to publikacja z nadrukowanymi na stronach z książki ucznia odpowiedziami do zadań, modelowymi wypowiedziami pisemnymi i transkrypcją nagrań.
   
 • Interactive Whiteboard Sofware

  Oprogramowanie do tablic interaktywnych zawiera pełny materiał z Repetytorium. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii pozwala wykonywać zadania w sposób interaktywny i korzystać z dodatkowych funkcji, takich jak: odtwarzanie ścieżek dźwiękowych, automatyczne sprawdzanie odpowiedzi, wyświetlanie przydatnych informacji i komentarzy, sporządzanie notatek, podkreślanie, wymazywanie itp.
   
 • Audio CDs

  Zestaw płyt audio z nagraniami do zadań dotyczących rozumienia ze słuchu.
   
 • Answer Key

  Klucz wydany w postaci broszury zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zawartych w Repetytorium, w tym przykładowe wypowiedzi pisemne, oraz transkrypcję nagrań.
   
 • Kartkówki, testy modułowe i przykładowe arkusze egzaminacyjne (komponenty wyłącznie dla nauczyciela).

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij