Matura od 2014/2015

Zmiany w egzaminie maturalnym od 2015 r.

Do egzaminu maturalnego w nowej formie będą przystępować uczniowie liceów ogólnokształcących od roku szkolnego 2014/2015, a uczniowie techników od roku szkolnego 2015/2016. Zmiany wynikają z dostosowania egzaminu do zapisów podstawy programowej, która obowiązuje w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.
Obecnie egzamin maturalny przeprowadzany jest w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych zapisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r.
Od 2015 r. zakres wymagań sprawdzanych na egzaminie maturalnym będzie oparty o zapisy nowej podstawy programowej i obejmie wymagania ogólne i szczegółowe dla IV etapu edukacyjnego (podstawa programowa IV. 1 i IV.2). Zadania będą sprawdzały różne umiejętności zapisane w nowej podstawie programowej, takie jak określanie głównej myśli tekstu, kontekstu, intencji autora, znajdowanie szczegółowych informacji w tekście, rozpoznawanie związków między częściami tekstu czy rozróżnianie faktów i opinii na poziomie rozszerzonym. Poszczególne zadania egzaminacyjne mogą także odnosić się do wymagań z wcześniejszych etapów edukacyjnych.

Matura od 2015 r.:


Język angielski jako przedmiot obowiązkowy:
Część pisemna – poziom podstawowy
+
Część ustna – bez określania poziomu

Język angielski jako przedmiot dodatkowy:
Część pisemna poziom rozszerzony i/lub część ustna bez określania poziomu (jeśli język angielski w części ustnej nie był zdawany jako obowiązkowy)
lub
Część pisemna poziom dwujęzyczny i/lub część ustna poziom dwujęzyczny (nie ma możliwości wyboru samego egzaminu ustnego na poziomie dwujęzycznym bez zdawania części pisemnej na tym poziomie)

Egzamin ustny zdawany jako przedmiot obowiązkowy pozostanie praktycznie bez zmian (jedyna różnica dotyczy maksymalnego czasu przeznaczonego na realizację zadania 1 i 2).
Od 2015 r. wprowadzona zostanie możliwość zdawania egzaminu z języka angielskiego jako przedmiotu dodatkowego na poziomie dwujęzycznym dla wszystkich chętnych, nie tylko dla uczniów, którzy ukończyli tego typu klasy.
Zmianie ulegnie egzamin pisemny na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz egzamin ustny na poziomie dwujęzycznym.

Najważniejsze zmiany:


Egzamin pisemny - poziom podstawowy
  • wprowadzenie nowych typów zadań sprawdzających znajomość środków językowych (dwa lub trzy zadania zamknięte typu wybór wielokrotny i na dobieranie);
  • modyfikacja dotychczasowych zadań, np. wypowiedzi pisemnej (jedno zadanie zamiast dwóch; formy wypowiedzi to np. list, e-mail, wiadomość na blogu lub forum internetowym; zmiana długości wypowiedzi na 80-130 słów; w poleceniu podane będą cztery elementy do rozwinięcia); istotnej zmianie ulegają również kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.
Egzamin pisemny - poziom rozszerzony
  • zmiana w układzie egzaminu (jeden arkusz na poziomie rozszerzonym zamiast dwóch; czas trwania skrócony do 150 minut);
  • modyfikacja dotychczasowych zadań, np. zmiana nazwy z „Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych”  i „Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych”  na „Znajomość środków językowych” (typy zadań pozostają bez zmian), modyfikacja wypowiedzi pisemnej (nowe formy wypowiedzi to list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny; dwa tematy do wyboru zamiast trzech; każdy temat zawierać będzie dwa elementy do omówienia); istotnej zmianie ulegają także kryteria oceniania wypowiedzi pisemnej.
Poniżej przedstawiamy szczegółowe porównanie egzaminu maturalnego do roku szkolnego 2013/14 i od 2014/15.
 

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
  Matura do 2013/2014 Matura od 2014/2015
Zakres wiadomości i umiejętności sprawdzanych na egzaminie określa: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (DzU nr 92, poz. 1020, z późn. zmianami)                      podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
Zakres środków gramatycznych określa: Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015
 
 CZĘŚĆ PISEMNA - POZIOM PODSTAWOWY
Czas trwania 120 min
 
Rozumienie ze słuchu Całkowity czas trwania nagrań - ok. 20 min
Typy zadań:
Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz Zadania zamknięte: wybór wielokrotny (np. pojedyncze, krótkie teksty i po jednym zadaniu do każdego z nich), na dobieranie, prawda/fałsz
Liczba zadań: 3-4
Udział w wyniku sumarycznym: 30% (15 pkt)
 
Rozumienie tekstów pisanych Typy zadań:
Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz Zadania zamknięte: wybór wielokrotny (np. zadanie z jednym dłuższym tekstem wraz z pytaniami do niego, zadanie z 2-3 krótkimi tekstami połączonymi wspólnym motywem tematycznym, z pojedynczym pytaniem do każdego z nich), na dobieranie (np. dobieranie nagłówków do akapitów, dobieranie zdań do luk w tekście), prawda/fałsz
Liczba zadań: 3-4
Udział w wyniku sumarycznym:
40% (20 pkt) 30% (15 pkt)
 
Znajomość środków językowych  
x
Typy zadań – zadania zamknięte: na dobieranie,  wybór wielokrotny (np. wybór jednego słowa, które uzupełnia prawidłowo luki w obydwu podanych zdaniach, uzupełnianie luk w tekście oraz dobieranie synonimów lub właściwego tłumaczenia słów / wyrażeń)
Liczba zadań: 2-3
Udział w wyniku sumarycznym: 20% (10 pkt)
 
Wypowiedź pisemna Liczba wypowiedzi:
2 1
Formy wypowiedzi:
Krótki tekst użytkowy, np. pocztówka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość (np. e-mail).
Dłuższy tekst użytkowy: list prywatny, prosty list formalny
Tekst użytkowy (np.: list/e-mail/wiadomość umieszczana na blogu lub forum internetowym) z elementami np. opisu, relacjonowania, uzasadniania opinii, w tym przedstawiania zalet i wad różnych rozwiązań i poglądów; w treści zadania podane są cztery elementy do uwzględnienia i rozwinięcia
Długość wypowiedzi:
Krótki tekst użytkowy: bez określania limitu słów.
Dłuższy tekst użytkowy: 120-150 słów
80-130 słów
Udział w wyniku sumarycznym:
30% (15 pkt) 20% (10 pkt)
Kryteria oceniania:
Krótki tekst użytkowy: treść (0-4 pkt), poprawność językowa (0-1 pkt)
Dłuższy tekst użytkowy: treść (0-4 pkt), forma (0-2 pkt), bogactwo językowe (0-2 pkt), poprawność językowa (0-2 pkt)
Treść (0-4 pkt), spójność i logika wypowiedzi
(0-2 pkt), zakres środków językowych (0-2 pkt), poprawność środków językowych (0-2 pkt)
 
CZĘŚĆ PISEMNA - POZIOM ROZSZERZONY
Liczba arkuszy i czas trwania 2 (120 min + 70 min) 1 (150 min)
 
Rozumienie ze słuchu Całkowity czas trwania nagrań - ok. 25 min
Typy zadań - zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie, prawda/fałsz
Liczba zadań: 3-4
Udział w wyniku sumarycznym:
30% (15 pkt) 24% (12 pkt)
 
Rozumienie tekstów pisanych Typy zadań:
Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie, prawda/fałsz Zadania zamknięte: wybór wielokrotny (zadanie z jednym dłuższym tekstem, zadanie z dwoma krótszymi tekstami połączonymi wspólnym motywem tematycznym), na dobieranie (np. dobieranie zdań do luk w tekście, dobieranie jednego z kilku krótkich tekstów do informacji w zadaniu - np. ofert do osób), prawda/fałsz
Liczba zadań: 3-4
Udział w wyniku sumarycznym:
18% (9 pkt) 26% (13 pkt)
 
Znajomość środków językowych
 
Typy zadań:
Rozpoznawanie struktur leksykalno-gramatycznych – zadania zamknięte: wybór wielokrotny, dobieranie.
Stosowanie struktur leksykalno-gramatycznych – zadania otwarte: zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych
Znajomość środków językowych:
– Zadania zamknięte: wybór wielokrotny, na dobieranie.
– Zadania otwarte: zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy, układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych
Liczba zadań:
Rozpoznawanie: 1-2
Stosowanie: 1-3
2-3
Udział w wyniku sumarycznym:
16% (8 pkt) 24% (12 pkt)
 
Wypowiedź pisemna Liczba wypowiedzi:
1 (trzy tematy do wyboru) 1 (dwa tematy do wyboru)
Formy wypowiedzi:
 Rozprawka, recenzja, opowiadanie, opis Tekst argumentacyjny (list formalny, rozprawka, artykuł publicystyczny) z elementami np. opisu, relacjonowania, sprawozdania, recenzji, pogłębionej argumentacji; każdy temat zawiera dwa elementy do omówienia
Długość wypowiedzi: 200-250 słów
Udział w wyniku sumarycznym:
36% (18 pkt) 26% (13 pkt)
Kryteria oceniania:
Treść (0-5 pkt), kompozycja (0-4 pkt), bogactwo językowe (0-5 pkt), poprawność językowa (0-4 pkt) Zgodność z poleceniem: elementy treści i formy
(0-5 pkt), spójność i logika wypowiedzi (0-2 pkt), zakres środków językowych (0-3 pkt), poprawność środków językowych (0-3 pkt)
 
CZĘŚĆ USTNA bez określania poziomu
Części egzaminu Rozmowa wstępna (ok. 2 min)
Zadanie 1: Rozmowa z odgrywaniem roli
Czas trwania:
Maks. 3 min Maks. 4 min
Zadanie 2: Opis ilustracji i odpowiedzi na trzy pytania
Czas trwania:
Maks. 4 min Maks. 3 min
Zadanie 3: Wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedzi na dwa pytania (maks. 5 min)
 

Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 - pobierz

  Tytuł dokumentu Opis/Autor Pliki do pobrania
1. Część ustna (bez określania poziomu) Informator - przykładowe zestawy zadań Dokument PDF
2. Część ustna (poziom dwujęzyczny) Informator - przykładowe zestawy zadań Dokument PDF
3. Część pisemna (poziom podstawowy) Informator - przykładowe zadania z rozwiązaniami Dokument PDF
4. Część pisemna (poziom rozszerzony) Informator - przykładowe zadania z rozwiązaniami Dokument PDF
5. Część pisemna (poziom dwujęzyczny) Informator - przykładowe zadania z rozwiązaniami Dokument PDF
6. Przykładowy zestaw zadań. Poziom podstawowy (Matura 2015 - język angielski) Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1) Dokument PDF
7. Przykładowy zestaw zadań. Poziom podstawowy (Matura 2015 - język angielski) Rozwiązania zadań i schematy punktowania (A1) Dokument PDF
8. Przykładowy zestaw zadań. Poziom podstawowy (Matura 2015 - język angielski) Transkrypcja nagrań (A1) Dokument PDF
9. Przykładowy zestaw zadań. Poziom podstawowy (Matura 2015 - język angielski) Plik dźwiękowy (A1) Plik MP3
10. Przykładowy zestaw zadań. Poziom rozszerzony (Matura 2015 - język angielski) Zestaw zadań dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A1) Dokument PDF
11. Przykładowy zestaw zadań. Poziom rozszerzony (Matura 2015 - język angielski) Rozwiązania zadań i schematy punktowania (A1) Dokument PDF
12. Przykładowy zestaw zadań. Poziom rozszerzony (Matura 2015 - język angielski) Transkrypcja nagrań (A1) Dokument PDF
13. Przykładowy zestaw zadań. Poziom rozszerzony (Matura 2015 - język angielski) Plik dźwiękowy (A1) Plik MP3

MENU Dla nauczyciela

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij