Nowa podstawa programowa

Co zmienia nowa podstawa programowa w zakresie nauczania języków obcych?

 • Rozpoczęcie obowiązkowej nauki pierwszego języka obcego zostało przesunięte z czwartej do pierwszej klasy szkoły podstawowej, a obowiązek nauki dwóch języków obcych (w tym języka angielskiego) z pierwszej klasy szkoły ponadgimnazjalnej do pierwszej klasy gimnazjum.     
 • Nowa podstawa programowa jest napisana językiem wymagań, to znaczy określa minimum wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać przeciętnie zdolny uczeń na koniec danego etapu edukacyjnego. Zapis wymagań nawiązuje do zakresu umiejętności przedstawionych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework – A1, A2, B1, B2, C1, C2).
 • Zapewnienie kontynuacji nauki języka obcego od pierwszej klasy szkoły podstawowej aż do ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej i zastąpienie podziału na klasy podziałem na grupy tworzone na podstawie poziomu zaawansowania.
 • Zalecane jest prowadzenie zajęć z języka obcego w sali wyposażonej w odpowiednie pomoce naukowe i zapewnienie uczniom dostępu do komputerów z łączem internetowym.
 • Nowa Podstawa Programowa nie wprowadza rewolucyjnych zmian do treści nauczania, zwłaszcza na wyższych etapach edukacyjnych. Jest oparta na założeniach Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework), który od lat kształtuje metodykę nauczania języków obcych. Podstawowym jej założeniem jest traktowanie języka głównie jako środka komunikacji międzyludzkiej. W celu lepszego opisania umiejętności językowych, wyodrębnia się tutaj, poza opisanymi w poprzedniej podstawie programowej, sprawnościami mówienia, pisania, czytania i słuchania, dodatkowo umiejętność reagowania językowego i przetwarzania tekstu. W ten sposób aspekt komunikacyjny w używaniu języka jest mocniej akcentowany. Takimi założeniami od lat kierują się autorzy podręczników Express Publishing. 
   

Jak założenia nowej podstawy programowej są realizowane w materiałach Express Publishing?

 • Wszystkie podręczniki wydawnictwa Express Publishing w pełni realizują zapisy Nowej Podstawy Programowej. Są oparte na założeniach Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework), do którego odwołuje się Nowa Podstawa Programowa. Kształcą cztery podstawowe sprawności językowe – mówienie, czytanie, pisanie i rozumienie ze słuchu, mocno akcentując rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.    
 • Wszystkie serie podręczników wydawnictwa Express Publishing są bardzo rozbudowane pod względem ilości poziomów zaawansowania. Dzięki temu nauczyciele mogą precyzyjnie dobrać podręcznik do umiejętności uczniów i zapewnić kontynuację nauki języka angielskiego na dowolnym etapie edukacyjnym.
 • Każdemu podręcznikowi wydawnictwa Express Publishing towarzyszy rozbudowany zestaw komponentów. Nauczyciele dysponujący tak różnorodnymi materiałami mogą bez trudu indywidualizować metody i tempo pracy, dostosowując je do potrzeb uczniów.
 • Podręcznikom z serii Fairyland, Starland, Access, Upstream, Matura Prime Time towarzyszy znakomite oprogramowanie do tablic interaktywnych. To nowoczesne narzędzie ułatwia pracę nauczycielom, zwiększa efektywność nauczania i pomaga zaszczepić w uczniach pasję do nauki języków obcych. System tablicy interaktywnej umożliwia przekształcenie każdej klasy w nowoczesne i dynamiczne środowisko nauczania. Realizowane jest w ten sposób zalecenie, by zajęcia języka obcego odbywały się w odpowiednio wyposażonej sali.
 • Serie podręczników Express Publishing do szkoły podstawowej - Fairyland, Starland, Welcome, Welcome Kids, Welcome Friends -  do gimnazjum - Access, Blockbuster, Click On i Egzamin gimnazjalny - Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony - oraz podręczniki do szkół ponadgimanazjalnych - Matura Prime Time (Elementary - Upper Intermediate), Matura Upload (1, 2), Upstream (Elementary, Pre-Intermediate, Pre-Intermediate B1+, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced), Matura - Repetytorium. Poziom podstawowy, Matura - Repetytorium. Poziom rozszerzony - otrzymały numery rekomendacji MEN do nowej podstawy programowej.  
   

Od kiedy obowiązuje nowa podstawa programowa w poszczególnych typach szkół?

 • W szkołach podstawowych – od roku szkolnego 2009/2010 w klasach pierwszych i jest stopniowo wprowadzana w pozostałych klasach. Decyzją dyrektora szkoły może zostać wprowadzona w klasach IV-VI w roku szkolnym 2009/2010 – 2013/14.
 • W gimnazjum – od roku szkolnego 2009/2010 w klasach pierwszych i jest stopniowo wprowadzana w pozostałych klasach. Decyzją dyrektora szkoły może zostać wprowadzona w klasach II i III w roku szkolnym 2009/2010 oraz 2010/2011.
 • W liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum – od roku szkolnego 2012/2013 w klasach pierwszych.
 • W uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i technikum uzupełniającym – od roku szkolnego 2015/2016 w klasach pierwszych.
Decyzją dyrektora szkoły może zostać wprowadzona we wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum od roku szkolnego 2009/2010.

Co zmienia nowa podstawa programowa w szkole podstawowej na drugim etapie edukacyjnym (kl. IV - VI)?

Zapis wymagań nowej podstawy programowej jest bardziej obszerny i szczegółowy oraz dostosowany do zakresu umiejętności wyróżnionych w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego (CEF). Warunkiem rozwijania umiejętności językowych jest zapewnienie uczniom kontynuacji nauki języka obcego rozpoczętej na I etapie edukacyjnym. Nauczyciele języka obcego na II etapie edukacyjnym powinni właściwie określić i wykorzystać zdobyte dotychczas przez uczniów umiejętności.
 

Co zmienia nowa podstawa programowa w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych?


Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna stanowią całość pod względem programowym. Obowiązek nauki dwóch języków obcych (w tym języka angielskiego) został przesunięty z I klasy szkoły ponadgimnazjlanej do I klasy gimnazjum. Nowa podstawa programowa zoboiązuje do zapewnienia ciągłości nauczania języka obcego, zatem nauczyciele powinni właściwie określić i wykorzystać zdobyte dotychczas przez uczniów umiejętności.      

Nowy egzamin gimnazjalny

Więcej»

Nowy egzamin maturalny

Więcej»
 

Jaki poziom powinni osiągnąć uczniowie na zakończenie poszczególnych etapów edukacyjnych?

 • I etap edukacyjny (kl. I-III) – elementy nauki języka obcego są wprowadzone do nauczania zintegrowanego, ale nowa podstawa programowa wprowadza przewidywane osiągnięcia uczniów, co może wpłynąć na organizacje procesu nauczania języka angielskiego.
 • II etap edukacyjny (kl. IV – VI) – zapis wymagań nawiązuje w większości do poziomu A1, ale jest dostosowany do możliwości uczniów w tym wieku.
 • III etap edukacyjny:
  dla początkujących – poziom III.0 (A1+/A2)
  dla kontynuujących naukę – poziom III.1 (A2+)
 • IV etap edukacyjny:
  dla początkujących – poziom IV.0 (A2+)
  dla kontynuujących naukę w zakresie podstawowym – poziom IV.1.P (B1)
  dla kontynuujących naukę w zakresie rozszerzonym – poziom IV.1.R (B2)
  dla uczniów klas dwujęzycznych – poziom IV.2 (C1)
   

Kto, kiedy i na jakiej podstawie dokonuje wyboru podręczników?


Wyboru podręcznika dokonuje nauczyciel - zgodnie z art. 22a ustawy o systemie oświaty - spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego. Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, do 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać w szkole od początku następnego roku szkolnego.  

Siedziba firmy

31-462 Kraków, ul. Pilotów 71
egis@egis.com.pl
0801 340 444

Dział sprzedaży wysyłkowej

33-100 Tarnów, ul. Kochanowskiego 30
egis@egis.com.pl
(14) 627 46 69, (14) 631 96 15

Zamknij